Владан Бајчета

"Свијећа на дну мора" - поводом једне импресије пред "Плавом гробницом" Милутина Бојића
У раду се на примјеру једног неформалног усменог исказа о „Плавој гробници“ Милутина Бојића покушавају испитати могућности импресионистичке критике, као присту...
Nekoliko pjesama Vladana Desnice u rukopisu
Published, Šifra projekta: 178013, Rad je nastao u okviru projekta "Kulturološke književne teorije i srpska književna kritika" (178013), koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.
Видови комике у катренима Борислава Радовића
Студија је посвећена сегменту Радовићевог опуса који представљају ауторове пјесме написане у метрички строго организованим катренима. Сводећи комички потенција...
Елементи комике као средство литераризације у Аутобиографији - о другима Борислава Михајловића Михиза
Полазећи од жанровског одређења завјештајне књиге Борислава Михајловића Михиза Аутобиографија – о другима, проматрањем сложености њених генолошких карактерист...
Лирска меланхолија Алексе Шантића
Студија испитује један карактеристични аспект Шантићеве поетске осјећајности, који је означен појмом лирска меланхолија. Будући да је ријеч о пјеснику вредносно ...