Милош Живковић

Како настаје једна књижевност? Карактеризација ликова у Теодосијевом Житију светог Саве – могући утицај Житија Варлаама и Јоасафа
У раду се разматрају ликови из Житија Варлаама и Јоасафа као могући модели за обликовање јунака Tеодосијевог Житија светог Саве. Карактеризација светог Симеона је ...
Можда спавамо: религиозна инспирација и национална историја у Дисовој поезији
Истраживање покушава да истакне могуће везе Дисове поезије и националног историјског пута Србије с почетка XX века. Преиспитује се негативна оцена крити- ке родољу...
Хагиографичност у Српској Александриди и Варлааму и Јоасафу
Књижевна дела као што су Српска Александрида и Варлаам и Јоасаф настају прилагођавањем наслеђених фабула законитостима хагиографије која се у раду посматра као н...