Јелена Милинковић

Profemina
U ovom radu biće predstavljen časopis ProFemina (1994. – 2011.), srpsko-hrvatski odnosi u njemu, kao i uvodnici specijalnih brojeva ovog časopisa iz 2011. godine. ProFemina je osnovana 1994. godine kao antiratni, antinacionalistički i feministički projekat. Njen podnaslov bio je časopis za ...
Елементи америчке популарне културе у роману Лолита Владимира Набокова
У раду се анализирају елементи америчке популарне културе у роману Лолита Владимира Набокова. У првом делу рада се дефинише појам популарне културе/књижевности и ...
Искуство рата у прози Смиље Ђаковић
У раду се анализира стваралаштво Смиље Ђаковић. У првом делу текста даје се преглед истражених података о животу ове ауторке, као и анализа досадашње рецепције њен...