Славко Петаковић

Дубровник у есејима Луја Војновића
У раду се разматрају тематско-стилске карактеристике есеја Луја Војновнћа сабраних у књнзи Књижевни часови (1912). Ови есеји су парадигматични примери особеног стил...
Милутин Бојић и обнова историјске драме
У раду се испитују путеви настанка поетичке платформе на којој је Милутин Бојић засновао обнову историјске драме. Истражују се поетичко-стилске карактеристике де...
Модели стилизације комичних јунака у дубровачком народном песништву
У раду се на парадигиматичним примернма барокних дубровачкнх спевова Џива Бунића (Горштаки), Владислава Менчетнћа (Радоња) и Игњата Ђурђевнћа (Сузе Маруикове и Биј...
Сатирични сутон "времена од поклада"
Политичко-историјским струјањима која су захватила Европу крајем XVIII века вишеструко су уздрмани ослонци на којима је почивала Дубровачка република. Ово време, об...