Данијела Петковић

Aquatica. Književnost, kultura, ur. Mirjana Detelić i Lidija Delić, Balkanološki institut SANU, posebna izdanja, knj. 122, Beograd 2013., 454 str.
Published, Šifra projekta: ON178011, Prikaz je objavljen u okviru projekta "Srpsko usmeno stvaralaštvo u interkulturnom kodu" (br. 178011).
Драгутин Костић као проучавалац усмене традиције
Published, Šifra projekta: ON178011, Рад је настао на пројекту "Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду" (бр. 178011), који финанасира Министарство просвете, науке и технолошк...
Наративне технике певача епског десетерца
Published, Šifra projekta: ON178011, Овај рад је настао на пројекту "Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду" (бр. 178011), који финанасира Министарство просвете, науке и техн...
Свој као туђин
У овом раду се на материјалу јужнословенске егшке и руских бшьина испшују сижејни модели засновани на мотиву сукоба јунака из истог табора: сукоб због исте девојке...