Лидија Делић

"Док је сунца и док је мјесеца"
Сунце и Месец били су кључни временски оријентири у традиционалним заједницама, које дуго нису познавале чак ни механички часовник. У концептуализацији времена он...
Smiljana Đorđević Belić, Postfolklorna epska hronika. Žanr na granici i granice žanra, Čigoja Štampa, Beograd 2016., 262 str., 7 ilustracija
Published, Šifra projekta: ON178011, Prikaz je nastao u okviru projekta "Srpsk usmeno stvaralaštvo u interkulturnom kodu" (br. 178011) , koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Rapublike Srbije.
Žena u mreži
Rad u formi diptiha razmatra isti fenomen – odnos prema abortusu i imperativu rađanja – u dva oprečna kulturna sistema, modernom i folklornom (tradicijskom). U prvome dijelu (Suzana Marjanić), na tragu razotkrivanja ciničke dimenzije religije, u onome trenutku kada ona funkcionira samo kao p...
Јуначка епика као Living Human Treasure
The paper highlights certain aspects of heroic epics that could oppose the UNESCO Convention for the safeguarding of intangible cultural heritage. Although singing accompanied by gusle is in the National Register (Intangible cultural heritage of Serbia) (http://www.nkns.rs/cyr/popis-nkns/pevanje-uz-...
Гором језди будимска бешлага
У фокусу анализе налазе се круг варијаната структуриран по обрасцу Невјера љубе Поповић Стојана (тема неверне жене која издаје мужа ставши на страну хајдука преср...
Дијахронија епског модела
У раду се у дијахроном луку, од најстаријих бележења усмене епике на простору Балкана (Ерлангенски рукопис, оквирно настао у трећој деценији XVIII века; Богишићев збо...