Александар Пејчић

Обликовање приче и причања у комедијама Бранислава Нушића
Рад се бави обликовањем наративних фрагмената са ликовима као приповедачима у комедијама Б. Нушић. Користе се искуства наратологије за истраживање поступака и нач...
Поетика лирске драме Алексе Шантића
У раду се теоријски дефинише и потом тумачи поетика Шантићеве лирске драме настале под утицајем симболистичког позоришта, фолклорне традиције и хришћанске култур...
Театрализација заплета
Ослањајући се на наслеђе структурализма, семиологије позоришта, нарочито наратологије, драмски заплет класичне радње тумачи се са нових методолошких позиција. Оп...