Бојан Ђорђевић

Kosmologija i eshatologija – sunce i mesec u poeziji Mavra Vetranovića
U radu se analiziraju semantički nivoi toposa Sunca i Meseca u poeziji dubrovačkog pesnika hrišćanske renesanse Mavra Vetranovića. Pokazuje se da je Vetranović Sunce i Mesec kao motivske paradigme u svojoj poeziji upotrebljavao s jedne strane u naučnoj percepciji, a s druge, kad je u pitanju ...
Vladan Desnica u dokumentima Saveza književnika Jugoslavije
U radu se razmatraju aktivnosti Vladana Desnice kao člana Saveza književnika Jugoslavije, te priroda njegovih veza sa tom krovnom književnom organizacijom u tadašnjoj zajedničkoj državi. Ističu se najvažniji momenti Desničine aktivnosti vezani prevashodno za društveni i socijalni položaj ...
Државна централна библиотека Југославије
У раду се, на основу досад некоришћене архивске грађе, говори о стварању и краткотрајном раду Државне централне библиотеке ДФЈ (ФНРЈ) у Београду. Указује се на разло...
Милутин Бојић у јавном дискурсу од 1918. до 1944. године
У раду се разматра место Милутина Бојића у јавном дискурсу након смрти 1917. године па до краја окупације 1944. године. Указује се на тенденцију да се Бојић сведе на једн...
Прилог библиографији Миливоја Петковића
У раду се доносе документа о неуспелом покушају књижевног историчара Миливоја Петковића с почетка шездесетих година прошлог века да добије тзв. уметничку пензију....
Рецепција раних песама Тање Крагујевић
У раду се анализирају модалитети рецепције раних песама Тање Крагујевић, из њене прве песничке књиге Вратио се Волођа. Говори се о конвенцијама књижевног текста и ...
Рецепција раних песама Тање Крагујевић
У раду се анализирају модалитети рецепције раних песама Тање Крагујевић, из њене прве песничке књиге Вратио се Волођа. Говори се о конвенцијама књижевног текста и ...